Regulamin

REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO - PROFILKATYCZNEJ
"Zdrowa Jesień”


I. Nazwa. 
1.1. Kampania jest prowadzona pod nazwą ”Zdrowa Jesień” (dalej „Kampania”). 

II. Nazwa podmiotu urządzającego Kampanię. 

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381559, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł. 

III. Obszar, na którym urządzana jest Kampania. 

3.1. Kampania prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

IV. Definicje.     
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio: 
4.1 Kampania – znaczenie nadano w pkt 1.1. 
4.2 Strona Kampanii - strona internetowa www.zdrowajesien.diag.pl.
4.3 Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1. 
4.4 Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii. 
4.5 Okres Kampanii  - okres od godziny 00.00.01 dnia 17.09.2018 roku do godziny 23.59.59 dnia 30.11.2018 roku, podczas którego możliwe jest zgłoszenie do Kampanii. 
4.6 Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wzmagania przewidziane w pkt 5.1. 
4.7 Bon „Pakiet Zdrowa Jesień dla Kobiet” oznacza dokument uprawniający do łącznego zlecenia w Punktach Pobrań Organizatora wykonania następujących badań profilaktycznych: morfologia, glukoza, kreatynina, ACR, elektrolity (Na, K), kwas moczowy, lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG, nie-HDL), RF, wapń, fosfor, wit. D, TSH za łączną kwotę 99,00 zł w terminie do dnia 31.12.2018 r. 
4.8 Bon „Pakiet Zdrowa Jesień dla Mężczyzn"  oznacza dokument uprawniający do łącznego zlecenia w Punktach Pobrań Organizatora wykonania następujących badań profilaktycznych: morfologia, glukoza, kreatynina, ACR, elektrolity (Na, K), kwas moczowy, lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG, nie-HDL), GGTP, ALT, cholinesteraza, PSA, testosteron za łączną kwotę 99,00 zł w terminie do dnia 31.12.2018 r. 
4.9 Zgłoszenie – formularz na Stronie Kampanii, w którym uczestnik musi podać imię, nazwisko oraz adres e-mail 
i zaznaczyć zgody, o których mowa w pkt 5.2. 


V. Zasady prowadzenia Kampanii. 
5.1. W Kampanii może wziąć udział każdy, kto: 
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony, 
b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
d) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu. 


5.2. Każdy Uczestnik, który w Okresie Kampanii  wejdzie na Stronę Kampanii i udzieli następujących zgód:

​a) Akceptuję Regulamin;
b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Zgłoszeniu  przez Organizatora w celu otrzymywania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia w okresie trwania Kampanii jak również po jej zakończeniu.
c) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych 
w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu w okresie trwania Kampanii jak również po jej zakończeniu.

będzie uprawniony do pobrania bonów wskazanych w pkt 4.7 i pkt 4.8 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż:
a) Pobranie bonów jest możliwe po wypełnieniu Zgłoszenia na podstawie linka otrzymanego na adres e-mail wskazanego w Zgłoszeniu i potwierdzeniu adresu e-mail, 
b) Badania na podstawie Bonów są wykonywane na rzecz okaziciela. 
c) Wykonanie badań na podstawie bonów wskazanych w pkt 4.7 i pkt 4.8 nie łączy się z innymi promocjami.

   

5.3. Przystąpienie do Kampanii oznacza, iż Uczestnik:
a) zapoznał się z zasadami Kampanii i je akceptuje;
b) potwierdza prawdziwość swoich danych podanych w Zgłoszeniu.

VI. Dane osobowe
6.1. Administratorem bazy danych zebranych w trakcie prowadzenia Kampanii jest Organizator, tj. Diagnostyka spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków. Dane osobowe są zbierane w celu udziału w kampanii i wysyłki informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia. 

6.2. Uczestnicy w celu udziału w Kampanii wyrażają zgodę:
a) Akceptuję Regulamin;
b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Zgłoszeniu przez Organizatora w celu otrzymywania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia w okresie trwania Kampanii jak również po jej zakończeniu.
c) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną  informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych,  na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu w okresie trwania Kampanii jak również po jej zakończeniu .


Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania, 
a także odwołania udzielonych zgód. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe uczestników Kampanii nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania Kampanii jak również po jej zakończeniu do czasu odwołania udzielonych zgód. Organizator nie będzie wykorzystywał danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.


VII. Odpowiedzialność.
7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności za działalnie dostawców usług internetowych.
7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

*  Wartość badania została podana na podstawie cennika komercyjnego Regionu Południowego DIAGNOSTYKI.

Cenniki komercyjne badań mogą różnić się od siebie w zależnosci od Regionu/Oddziału DIAGNOSTYKI.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon

​Copyrights 2018 Diagnostyka sp. z o.o. | www.diagnostyka.pl  | Regulamin | e-Sklep |  Kontakt |